Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia výrobnej budovy- NITRAWEX spol. s r.o.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/Príloha č.5 - Projektová dokumentácia.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3https://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/Príloha č.6 - Čestné vyhlásenie.pdf
4https://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/Zmluva o dielo.doc
5https://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/Zmluva o dielo - Príloha č. 2 (Položkový rozpočet).xlsx
6https://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/Zmluva o dielo - Príloha č. 1 (Rozpočet cenovej ponuky).xlsx
7https://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/Zmluva o dielo - Príloha č. 3 (Podmienky využitia subdodávateľov).docx
8https://www.voarchiv.eu/files/395-770d1b8728/Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie.xlsx